(karta nr 189)
 

Aparatura łączeniowa NN (SCHNEIDER)

Katalog Tesys - Elementy z zaciskami śrubowymi

System instalacyjny
Tego Power - system do montażu rozruszników silnikowych

Tego Power do elementów wyposażonych w zaciski śrubowe

Rozruszniki silnikowe są tworzone w kombinacji:
- z wyłącznikami silnikowymi Telemecanique GV2 (głównie GV2-ME i GV2-P) przy 80% ograniczeniu łączenia w temperaturze otoczenia 60 OC, do 690 V,
- ze stycznikami Telemecanique serii K od 6 do 12 A (LC1, LP1, LC2, LP2, LP4, LP5) oraz ze stycznikami serii D od 9 do 18 A (LC1).

Elementy główne, które tworzą zestaw to:
- podstawy modułowe,
- bloki łączeniowe.

Użyte moduły komunikacyjne pozwalają na wymianę danych sygnałów sterujących wyłączników silnikowych z PLC.

* Podstawy modułowe

Istnieją dwa rodzaje podstaw modułowych Tego Power: podstawy z 2 i 4 rozrusznikami, APP-1B2 i APP-1B4 1B4, do których można dołączyć styczniki TeSys bezpośrednie i nawrotne serii D oraz serii K z cewką prądu stałego lub przemiennego. Podstawy mogą być łączone w konfiguracji 2, 4, 6 lub 8 rozrusznikłw bezpośrednich. Jeden rozrusznik nawrotny zajmuje przestrzeń na podstawie równą przestrzeni zajmowanej przez dwa rozruszniki bezpośrednie. Każda podstawa składa się z systemu szyn prefabrykowanych i obwodu sygnału sterującego.

System szyn. 3-fazowy system szyn prefabrykowanych jest scalony w podstawie, a jego przeznaczeniem jest doprowadzenie zasilania do wyłącznika silnikowego bez okablowania dzięki prostemu mocowaniu śrub na zaciskach zasilania.

Maksymalne prądy łączeniowe:
- 18 A na rozrusznik,
- 32 A na podstawę,
- 63 A na zasilanie 1

Pokrywy zabezpieczające zaciski zasilania 3 nieużywanych slotów rozrusznika są dostarczane z podstawami.

Obwód sygnału sterującego
Dla każdego rozrusznika silnikowego prefabrykowany obwód sterowania jest zintegrowany w podstawie. Obwod ten jest używany do przesyłania kolejno trzech typów danych do PLC:
- zestyku pomocniczego wyłącznika silnikowego,
- zestyku pomocniczego stycznika,
- sterowania cewką stycznika.
Dane I/O są grupowane na złączu HE 10.

* Zestaw połączeń sprzęgających podstawy
Zestaw połączeń APP-1EL jest niezbędny do połączenia ze sobą obwodów sterowania i zasilania dwóch podstaw.
W zestawie tym znajduje się:
- łącznik zasilania,
- łącznik sygnału napięciowego sterującego cewką,
- taśma przewodów ze złączami HE 10 do połączenia I/O podstawy,
- zaciski blokady mechanicznej.

* Wyposażenie dodatkowe
Uchwyty 4 są przeznaczone do zamocowania podstawy wyposażonej w rozrusznik silnikowy. Mocowanie przy pomocy dwóch uchwytów jest stosowane dla podstaw z 2 rozrusznikami bezpośrednimi lub 1 nawrotnym, a mocowanie przy pomocy czterech uchwytow dla podstaw z 4 rozrusznikami.
Wspornik łączeniowy przeznaczony dla przewodów uziemiających silnik. Może on pomieścić do 4 kabli, połączenie razem umożliwia ciągłość uziemienia. 4 1 2 3

* Bloki łączeniowe
Bloki łączeniowe spełniają następujące funkcje:
- zapewniają mechaniczne zamocowanie rozrusznika silnikowego w podstawie modułowej,
- zapewniają połączenie zacisków zasilania stycznika 3 i wyłącznika silnikowego 4
- zapewniają połączenie zestyków pomocniczych i zacisków cewki A1-A2 z podstawą modułową.
Bloki łączeniowe składają się z następujących podzespołów:
- części górnej 1 łączacej wyłącznik silnikowy i stycznik,
- części dolnej 2 znajdującej się pod stycznikiem.
Dostępne są dwa typy konfiguracji:
- bez kasety interfejsu w celu bezpośredniego połączenia wyjścia sterującego cewką stycznika,
- z kasetą interfejsu 6 w celu sterowania przekaźnikiem cewki stycznika.
Wszystkie części dolne 2 i bloku łączeniowego zawierają:
- prowadnice kabli fazowych 2b
- zworę zewnętrzną 2a do połączenia szeregowego zestykow zewnętrznych z cewką stycznika lub do lokalnego sterownia wymuszonego.
Dostępne są zestawy blokow łączeniowych dla każdego stycznika lub stycznika nawrotnego. Dodatkowy zestyk pomocniczy GV2 o symbolu katalogowym GV-AE20 lub GV-AE11 5 musi być montowany na każdym wyłączniku silnikowym.

* Kaseta interfejsu 6
Niektóre bloki łączeniowe zawierają kasetę interfejsu. Rolą ich jest zapewnienie połaczenia między wyjściem niskonapięciowym PLC a 24 V i cewką stycznika (c 24 do 240 V).
Kaseta interfejsu zawiera przekaźnik elektromechaniczny. Może on być zamówiony jako część zapasowa pod symbolem katalogowym APP-1ER 1ER.następne

powrót